cup2, cup, coffee, break, drink, beverage

ארץ זבת חלב ודבש

חזון התפתחות הרפת

 
מתוך הבנה שחשיבות הרפת אינה מוטלת בספק בפריסתה, תרומתה לשמירה על אדמות הלאום, בשימוש במים מושבים, בתרומתה הכוללת לאיכות הסביבה ובהמחשת ריבונותה של המדינה במרחבים השונים, אנחנו מציעים לצאת במיזם משותף למועצת החלב, למחלבות שבתשתיתן הרפת וממנה קיומן. המדינה והמחלבות יקימו קרן משותפת לחיזוק ענף החלב (במקטע היצרני, הקרן תיתן אפשרות לרפתנים לשדרג את רפתותיהם, להשקיע בנושא איכות הסביבה, לחדש ציוד ולהתארגן במסגרות יעילות. בדרך זו, תחוזק החוליה היצרנית ןתספק מענה תשתיתי לפעילות מועצת החלב והמחלבות, תוך הבטחת איכות וזמינות לחלב איכותי בכמות העונה על הביטחון התזונתי של אזרחי המדינה.

הכסף יינתן כמענק ע"פ אמות מידה שיקבעו במשותף בוועדה שתכלול את כל הגורמים השותפים למיזם ותותנה במסגרות שיוגדרו בוועדה זו, תוך דגש על פרמטרים כגון התייעלות, איכות הסביבה, מיקום ועוד. בדרך זו, יוכל ענף ייצור החלב להתבסס כחוליה החשובה באחיזה בקרקע, ביצירת דור המשך עם אופק עסקי וכמובן ביצירת ביטחון תזונתי חשוב במדינה.

הרציונל מאחורי המיזם הזה נלקח מהמשבר האחרון שחווה הענף, במיוחד המשק המשפחתי המאוים בעצם קיומו. מועצת החלב שאותה מאכלסות המדינה והמחלבות, היא בעצם ה"מעסיק" של הרפתנים והתנהלותן קובעת את יכולתו של הרפתן לשרוד או לחדול. המחלבות, בעיקר תנובה אך לא רק, נהנות מחלב במחיר נמוך (מחיר המטרה, המגלם עלויות ושכר ממוצע כשלפי מתווה לוקר, אמור להישחק באופן משמעותי) אלא גם מביטחון בכמות המיוצרת, דבר המאפשר לכולם לתכנן את משק החלב. ע"מ למנוע הקטנת מספר היצרנים וריכוז כוח במספר מועט של רפתות (דבר המהווה בעיה מסיבות רבות בפני עצמן) בא המיזם הזה ונותן תקווה ויכולת לרפתנים באשר הם, להמשיך ולפתח את רפתותיהם לשכלל ולייעל את עבודתם ובכך לחזק את החוליה הרגישה ביותר בענף והמהווה בסיס לכולו.

מספר נקודות סיכום שיהפכו את המיזם לאפשרי:
1.הגדרת הרפת כמקצוע מועדף.
2.הקמת קרן בנק חקלאות שתאפשר מסגרת אשראי בתנאים מועדפים ופריסה לטווח ארוך.
3.עיגון מסגרת התכנון.
4.ערוב כל הגורמים בענף (המועצה ומחלבות) במסגרת תכנון פריסת היצור בכדי לצקת תוכן לתכלית הראויה.
5.ליווי והכנת תכנית עסקית לכל רפת המעוניינת.
6.שינוי בגישה להקצעת המכסות.
7.הגדרת מכסת מקסימום ליצרן.
8.ניתוק זיקה פוליטית בין הענף לגופים כלשהם, ביטול העדיפות לתנועות.
9.עידוד דור צעיר להיכנס למקצוע (ע"י קורסים מסובסדים, יצירת מועדון יצרנים ועוד).
10.שינוי במדיניות עו"ז, פועל לכל חצי מיליון ליטר.

חזון התפתחות הרפת

ישראל בקליק
כל העולם בידיך

home12, home, house, building, dualtone
envelop-opened, envelop-opened, mail, email, contact, letter
phone2, phone, contact, telephone, support, call
moshep10@gmail.com
חולתה
052-2865973