חזון לחקלאות הישראלית

אגודת חקלאי ישראל מניפה את נס ההתיישבות החקלאית הציונית.

האגודה תפעל להבטיח את קיומה ורווחיותה של החקלאות הישראלית על מגוון ענפיה.

האגודה תפעל לייצג נאמנה את חבריה.

האגודה תפעל להבטיח פערי תיווך מינימלים לרווחת הצרכנים.

האגודה תפעל לקיום בטחון המזון של אזרחי מדינת ישראל.

האגודה תפעל לשלב את דור ההמשך בענפי החקלאות השונים כחלק מבניין חברה יצרנית ובונה

האגודה תפעל לחזק את הקשר עם התעשייה המקומית.
 
 

 "מולדת אי אפשר לקנות בכסף או לכבוש בחרב, צריך ליצור אותה בזעת אפיים"

דוד בן גוריון

תוצרת חקלאית ישראלית לפניך 

apple-fruit, apple-fruit, fruit, food
checkbox, checkbox, tick, selected, checked

חזון לחקלאות הישראלית

ישראל בקליק
כל העולם בידיך

home12, home, house, building, dualtone
envelop-opened, envelop-opened, mail, email, contact, letter
phone2, phone, contact, telephone, support, call
052-2865973
moshep10@gmail.com
חולתה